Loading...

Privacy beleid

Door zich toegang te verschaffen tot de VostertFeesten.be website, verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan VostertFeesten.be de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. VostertFeesten.be beveelt alle Internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

VostertFeesten.be eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Weijtens Xavier gevestigd te 3960 Bree, Markt 15.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker via de VostertFeesten.be (www.vostertfeesten.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan VostertFeesten.be, worden door VostertFeesten.be verwerkt voor de volgende doeleinden: behandeling van aanvragen, centraal beheer van de cliënteel, marketing van de VostertFeesten.be, globaal overzicht van de cliënt, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden.
Wet van 08.12.92: Uw postale adresgegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van de VostertFeesten.be. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden, zijnde organisatoren van concerten en evenementen, zaalexploitanten en hun sponsors. Voor aanvullende inlichtingen kunt u het publiek register raadplegen (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel). U hebt steeds een inzage- en correctierecht. U kunt het doorgeven van gegevens aan derden steeds weigeren (tot twee maanden na de boeking) door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen op het adres de VostertFeesten.be, Markt 15, 3960 BREE, België.

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de Internetgebruiker zijn aangeduid.De Internetgebruiker stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op hem betrekking hebben tussen de - bestaande en toekomstige - vennootschappen van de VostertFeesten.be in België.

De Internetgebruiker geeft bovendien ondubbelzinnig en onbetwistbaar zijn toestemming aan VostertFeesten.be om de persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van geldende overeenkomsten werden verwerkt, door te geven naar landen buiten de Europese Unie op voorwaarde dat zulks nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten waarin de Internetgebruiker een verzekerde is.

Persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als deze blijken uit gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit). In dat laatste geval, laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van deze gegevens toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van VostertFeesten.be die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door de betrokken natuurlijke persoon zijn aangeduid en/of de personeelsleden waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren.

Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens
Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door VostertFeesten.be in België, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing") en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben binnen de groep VostertFeesten.be in België met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in om te antwoorden op de door VostertFeesten.be in België gestelde vragen, maar het niet antwoorden op deze vragen kan echter tot gevolg hebben, naargelang het geval, de onmogelijkheid of de weigering door VostertFeesten.be in België om een (pre-) contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door de Internetgebruiker of door een derde in het voordeel van de Internetgebruiker.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker worden meegedeeld, worden door VostertFeesten.be strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan de gebruiker uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Op de website van VostertFeesten.be wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze session cookies geen persoonlijke gegevens.

De cookies die worden aangemaakt door de Internetsite van VostertFeesten.be laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke Internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.

De meeste Internetbrowsers (Internetnavigatoren) zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van zijn Internetbrowser te wijzigen, kan de Internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. VostertFeesten.be kan echter de toegang tot haar Internetsite niet garanderen aan de Internetgebruiker indien de gebruiker de aanmaak van ‘session cookies’ weigert.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hoogstraat 139, 1000 Brussel.